เอกสารเผยแพร่

Login Formโรงพยาบาลวัดเพลง จ.ราชุบรี โทร.032-399290-1
ตรวจประเมิน Thailand Energy Awards
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 30 •มีนาคม• 2016 เวลา 09:22 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงรับการตรวจประเมิน Thailand Energy Awards ด้านการ
จัดการพลังงาน ประเภทอาคารนอกข่ายควบคุม จากคณะกรรมการตัดสินการ
ประก
วดจาก Thailand Energy Awards

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
รับนิเทศงานผลการดำเนินงานรอบแรก
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 16 •มีนาคม• 2016 เวลา 10:10 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงรับการนิเทศงานผลการดำเนินงานรอบที่ 1
ตามตัวชี้วัดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีนายแพทย์-
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
ผอ.รพ.ชุมชน จ.ตรัง ศึกษาดูงาน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 26 •กุมภาพันธ์• 2016 เวลา 15:21 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานหลักประกัน
สุขภาพระบบบริการ และการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลชุมชน

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
Walk Rally 3อ 2ส
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 25 •กุมภาพันธ์• 2016 เวลา 09:51 น.•

คลินิค DPAC โรงพยาบาลวัดเพลง จัดกิจกรรม Walk Rally 3อ 2ส
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดควา
มตระหนักในการดูแลสุขภาพ ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค
โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเข้าต
ามฐานต่างๆ หา RC ตอบคำตาม

 
รพ.ปัตตานี ศึกษาดูงาน งานทันตกรรม รพ.วัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 25 •กุมภาพันธ์• 2016 เวลา 13:21 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงรับการศึกษาดูงานของกลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลปัตตานีที่ให้ความ
สนใจในเรื่อง งานส่งเสริม ป้องกันโรคในชุมชน
และนวัตกรรมใหม่ๆ

•อ่านเพิ่มเติม...•
 
<< •เริ่มแรก• < •ย้อนกลับ• 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 •ถัดไป• > •สุดท้าย• >>

•หน้า 9 จาก 23•