เอกสารเผยแพร่

มุทิตาจิต ปี 59
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 05 •ตุลาคม• 2016 เวลา 15:26 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณอัมพร นานคงแนบ และ
คุณวิวัฒน์ มั่นคง พร้อมกับบุคลาการที่ย้ายไปป
ฏิบัติหน้าที่ที่อื่นและ
บุค
ลากรที่ลาออกไป