เอกสารเผยแพร่

รับรองคุณภาพสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่ 2
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2016 เวลา 14:47 น.•

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและทีมบุคลากรด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลเข้ารับรางวัล
ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับที่
2
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ในงานการประชุมระดับนานาชาติด้านเวชสารสนเทศไทยครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ประจำปี พ.ศ 2559