เอกสารเผยแพร่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 04 •กรกฏาคม• 2017 เวลา 10:28 น.•

สื่อความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Animated Infographic) คลิก Link