เอกสารเผยแพร่

Hospital Logistice
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 21 •มิถุนายน• 2018 เวลา 16:18 น.•

บุคลากรของโรงพยบาลวัดเพลงได้เข้าร่วมโครงการ Train the Trainer :
Hospital Logistice รุ่นที่ 3 จากศุนย์การจัดการโลจิส ติกส์และโซ่อุปทาน
สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้โรงพยาบาลวัดเพลงได้รับรางวัลในเรื่อง ความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยังยืน Best Logistice " Commitment to Award Sustainable Development " Award