เอกสารเผยแพร่

สถานพยาบาลยาเสพติดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 10 •กันยายน• 2018 เวลา 09:10 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลงรับมอบกิตติกรรมประกาศสถานพยาบาลยาเสพติด
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม
วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ

ครั้งที่ 19 ปี 2561 เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูน อืมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี