เอกสารเผยแพร่

เปิดศูนย์ออกกำลังกาย โรงพยาบาลวัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 11 •เมษายน• 2019 เวลา 16:39 น.•

โรงพยาบาลวัดเพลง จัดกิจกรรม Grand Opening DPAC and Fitness
Center ซึ่งเป็นคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และห้องออกกำลังกาย


ของโรงพยาบาลวัดเพลง โดยในช่วงแรกเริ่มเปิดให้บริการแก่บุคลากร
ประชาชนกลุ่มป่วย/กลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนการเปิดให้บริการประชาชนทั่วไป
จะเริ่มในเดือนมิถุนายน 2562