เอกสารเผยแพร่

งานแสดงมุทิตาจิต ปี 2562
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 01 •ตุลาคม• 2019 เวลา 10:40 น.•

...ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใจ มุทิตา...
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนำทีมบุคลากร ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณ
อายุราชการ ของโรงพยาบาลวัดเพลง ปี 2562 ดังนี้

 

1. นางนฤนาถ วฤทธิกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางกัลยา ทับทิมแดง ตำแหน่ง พนักงานช่างตัดเย็บ
3. นายเสวก แย้มรุ่ง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
4. นางอุดมลักษณ์ วิชยเลิศสิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
5. นางพิมพรรณ อยู่เจริญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิระยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นหลัง