CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.
ข้อมุลอำเภอวัดเพลง

เอกสารเผยแพร่

ข้อมุลอำเภอวัดเพลง
ข้อมูลทั่วไป
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 04 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 14:42 น.•

บริบทอำเภอวัดเพลง

ถิ่นเพลงปรบไก่           แควอ้อมใสไหลผ่าน

ย่านผลไม้รสดี              มากมีขนมโบราณ

นมัสการเจ้าพ่อหลักหิน            งามศิลป์โบสถ์ร้อยปี

 

 

ประวัติโดยย่อของอำเภอวัดเพลง

อำเภอวัดเพลง ปัจจุบันอยู่ฝั่งขวาของลำแม่น้ำ แควอ้อม ซึ่งเป็นสายน้ำแยกแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และไปบรรจบกับแม่น้ำแม่กลองอีกที่ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา อำเภอวัดเพลง มีประวัติความเป็นมาดังนี้ เมื่อตั้งขึ้นครั้งแรกชื่ออำเภอวัดประดู่ เพราะสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอครั้งแรก อยู่ริมคลองวัดประดู่ บริเวณหน้าวัดประดู่ อ้อม ตำบลจอมประทัดขณะนี้ การปกครอง การไปติดต่อกับจังหวัดราชบุรี ซึ่งในฤดูแล้งน้ำลดมากก็เป็นอุปสรรคในการเดินทาง จึงอนุญาตกระทรวงมหาดไทยย้ายอำเภอแม่น้ำ ไปตั้งใหม่ ณ ตำบลปากท่อ ริมสถานีรถไฟ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอปากท่อ เมื่ออำเภอแม่น้ำอ้อมได้ถูกโอนไปตั้งเป็น อำเภอปากท่อ แล้ว ทางราชการคงให้สถานีตำรวจภูธร อยู่ตามเดิมมิได้ย้ายไปด้วย เพราะเกรงว่าเหตุการณ์โจรผู้ร้ายจะกำเริบขึ้นและทางราชการก็เห็นสมควรให้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นแทน โดยตั้งชื่อว่ากิ่งอำเภอวัดเพลง มีอาณาเขต 3 ตำบล คือ ตำบลวัดเพลง ตำบลเกาะศาลพระ ตำบลจอมประทัด และได้ยกฐานะเป็นอำเภอวัดเพลง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2516 อำเภอวัดเพลง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตตามแม่น้ำแควอ้อมฝั่งขวา อำเภอวัดเพลง มีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดราชบุรี ห่างจากอำเภอเมืองราชบุรี 15 กิโลเมตร

มีพื้นที่   37.9  ตารางกิโลเมตร หรือ  3,682ไร่ อาณาเขตติดต่อ

·       ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ้านไร่ ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี

·       ทิศใต้ติดต่อกับ อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม และตำบล วัดยางงาม อ.ปากท่อจ.ราชบุรี

·       ทิศตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำแควอ้อม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม, ต.คุ้งกระถิน อ.เมืองราชบุรี

·       ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี   และต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอที่เล็กที่สุดของจังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ที่ดอนมีน้อยอยู่ทางด้านทิศตะวันตก พื้นที่ด้านทิศตะวันออกติดคลองแควอ้อม ซึ่งเป็นสาขาแม่น้ำแม่กลองคลองแควอ้อมเป็นเขตแดนกั้นระหว่างอำเภอวัดเพลงและอำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลักษณะภูมิอากาศ

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สภาพอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน

 

การคมนาคม
การเดินทางจากตัวจังหวัดราชบุรี ถึง อำเภอวัดเพลง โดยรถยนต์ใช้ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที

 

 

 

เขตการปกครอง

อำเภอวัดเพลง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน ได้แก่

· ตำบลวัดเพลง จำนวน 10 หมู่บ้าน

· ตำบลจอมประทัด จำนวน 8 หมู่บ้าน

· ตำบลเกาะศาลพระ จำนวน 10 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย องค์กรบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง เทศบาลตำบล 1 แห่ง(เทศบาลตำบลวัดเพลง)


รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปี

รายได้เฉลี่ยของคนในอำเภอวัดเพลง 57,155 บาทต่อคน/ปี


ศาสนา

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93

สถานบริการสาธารณสุข

·  โรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดังนี้

หน่วยงาน

แพทย์

เภสัชฯ

ทันตฯ

พยาบาล

จนท.อื่น

ลูกจ้าง

รวม

รพ.วัดเพลง

2

2

2

41

22

45

97

คลินิกเอกชน   1 แห่ง มีแพทย์ประจำ 2 คน

 


 

 

 

 

 

 
สถานศึกษา ศาสนา
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 04 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 15:31 น.•

สถานศึกษา


สถานศึกษา

สังกัด

จำนวน

หมายเหตุ

ครู

นักเรียน

โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ )

10

178

 

โรงเรียนจรูญศรีวิทยา

สพฐ

6

45

 

โรงเรียนศรัทธาราษฎร์

สพฐ

8

123

 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

สพฐ

42

500

 

โรงเรียนเรืองวิทย์

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช )

22

409

 

โรงเรียนในอำเภอวัดเพลง


ที่

ชื่อโรงเรียน

ที่ตั้ง

หน่วยบริการ

สังกัด

1

รร.เรืองวิทย์

ต.วัดเพลง

รพ.วัดเพลง

เอกชน

2

รร.โสภณศิริราษฎร์

ต.วัดเพลง

รพ.วัดเพลง

สพฐ(ฃ1-4)

3

รร.ศรัทธาราษฎร์

ต.วัดเพลง

รพ.วัดเพลง

สพฐ(ฃ1-4)

4

รร.จรุญศรีวิทยาประฃานุกูล

ต.วัดเพลง

รพ.วัดเพลง

สพฐ(ฃ1-4)

5

รร.อนุบาลวัดเพลง

ต.วัดเพลง

รพ.วัดเพลง

สพฐ(ฃ1-4)

ศูนย์เด็กเล็ก
มี 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ 8 โรงเรียนจรูญศรี อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง

ศาสนาสถาน


วัด

ตำบล

ชนิดวัด

ชื่อเจ้าอาวาส

อายุ

พรรษา

จำนวน

หมายเหตุ

พัทธสีมา

สำนักสงฆ์

ภิกษุ

สามเณร

ศิษย์

ศรัทธาราษฏร์

วัดเพลง

/

-

พระครูไพศาลวัฒนากร

57

31

25

0

0

 

แม่ชี 1

คลองขนอน

วัดเพลง

/

-

พระสชลถาวธัมโม

53

-

4

0

0

 

เพลง

วัดเพลง

/

-

พระมหาเรียน  ชยทตฺโต

49

30

5

0

0

 

คริสต์พระหฤทัย

วัดเพลง

 

 

บาทหลวงบุญส่ง หงษ์ทอง

60

-

0

0

0

 

 
ประชากร
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 04 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 16:11 น.•

ประชากร

อำเภอวัดเพลงมีประชากร  11,986 คน  แยกเป็นชาย   5,777  คน และหญิง  6,209 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.80,  48.20 ตามลำดับ     โดยแยกรายตำบลได้ดังนี้

ตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

1.ตำบลวัดเพลง

10

1,055

2,312

2,569

4,881

2.ตำบลเกาะศาลพระ

10

910

1,777

1,868

3,645

3.ตำบลจอมประทัด

8

1,460

1,688

1,772

3,460

รวมทั้งอำเภอ

28

3,425

5,777

6,209

11,986

ประชากรตำบลวัดเพลงมีจำนวนมากที่สุด  รองลงมาคือตำบลเกาะศาลพระ ตำบลจอมประทัด  คิดเป็นร้อยละ  40.72,   30.41 และ  28.87  เรียงตามลำดับ
โดยสรุปประชากรแยกตามกลุ่มอายุได้ดังนี้
ประชากรที่มีอายุ   0 – 4    ปี                             ร้อยละ    4.25
ประชากรที่มีอายุ   0 – 14  ปี                             ร้อยละ    15.09
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่         60 ปีขึ้นไป                           ร้อยละ    17.87
ประชากรของวัยทำงาน        15 – 59 ปี                            ร้อยละ    67.04
หญิงวัยเจริญพันธุ์                                                  ร้อยละ    22.54

ตารางที่  แสดง จำนวนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศของอำเภอวัดเพลง

กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

00-04

271

2.26

238

1.99

509

4.25

05-09

296

2.47

289

2.41

585

4.88

10-14

387

3.23

328

2.74

715

5.97

15-19

402

3.35

429

3.58

831

6.93

20-24

367

3.06

381

3.18

748

6.24

25-29

435

3.63

397

3.31

832

6.94

30-34

494

4.12

440

3.67

934

7.79

35-39

491

4.1

504

4.2

995

8.3

40-44

514

4.29

551

4.6

1065

8.89

45-49

506

4.22

541

4.51

1047

8.74

50-54

401

3.35

469

3.91

870

7.26

55-59

331

2.76

382

3.19

713

5.95

60-64

253

2.11

311

2.59

564

4.71

65-69

198

1.65

248

2.07

446

3.72

70-74

170

1.42

232

1.94

402

3.35

75-79

124

1.03

207

1.73

331

2.76

80+

137

1.14

262

2.19

399

3.33

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี

 
กราฟประชากร ปี 53
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•จันทร์•ที่ 04 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 16:50 น.•
 
แผนที่อำเภอวัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 08:55 น.•

 
แหล่งท่องเที่ยว
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 09:28 น.•

1