CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.
ข้อมูลโรงพยาบาล

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลโรงพยาบาล
โครงสร้างผู้บริหารโรงพยาบาลวัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 29 •มีนาคม• 2018 เวลา 16:11 น.•

 

 
โครงสร้างโรงพยาบาลวัดเพลง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 22 •มีนาคม• 2019 เวลา 11:20 น.•

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 09:42 น.•

 


 
MOPH
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•ศุกร์•ที่ 22 •มีนาคม• 2019 เวลา 11:23 น.•

 

 

 
อัตรากำลัง
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 10:11 น.•

 
ตารางการให้บริการ
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พฤหัสบดี•ที่ 08 •ธันวาคม• 2011 เวลา 16:57 น.•

 
เบอร์โทรศัพท์ ภายนอก ภายใน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 06 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 09:13 น.•

 
ประวัติ อดีต จนถึงปัจจุบัน
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 09:38 น.•

 

ประวัติโรงพยาบาลวัดเพลง

ผู้เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลวัดเพลงคือ พระครูโสภณสิริคุณ เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง และเจ้าอาวาสวัดเพลง โดยที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเขตอำเภอวัดเพลงและอำเภอใกล้เคียง เมื่อเจ็บป่วยต้องเดินทางไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นยากลำบากมากเนื่องจากต้องเดินทางโดยทางเรือ ในปี พ.ศ.2508 ท่านจึงได้ทำเรื่องเสนอกรมอนามัย ขอตั้งสถานีอนามัยชั้น 1


1.ขอตั้งสถานีอนามัยชั้น 1 ที่หมู่5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง ในเนื้อที่ของวัดทั้งสิ้น

2.ทางวัดให้ทางราชการใช้ธรณีสงฆ์จำนวน 8 ไร่ 2 งานปลูกสร้างอาคารและบ้านพัก

3.ทางวัดบริจาคสมทบ 80,000 บาท และบริจาคเพิ่มจนกว่าจะสำเร็จ

นายแพทย์เอิบ ณ บางช้าง อธิบดีกรมอนามัยในสมัยนั้น พร้อมทั้งคณะได้มาดูสถานที่ และตกลงให้ทำการก่อสร้างได้ พระครูโสภณสิริคุณจึงเรียกกรรมการวัด คณะศิษย์ และประชาชนร่วมปรึกษาหารือ กำหนดวันวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2509 ได้รับเงินสมทบทั้งสิ้น 387,000 บาท และทางราชการได้จัดสรรงบประมาณในปี 2510 จำนวน 150,000 บาท รวม 537,000 บาท สร้างเป็นอาคาร 1 หลัง ซึ่งเป็นทั้งอาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในในอาคารเดียวกัน บ้านพัก 5 หลัง โรงปั่นไฟฟ้าและสูบน้ำ รั้วทางด้านหน้า ใช้เวลาก่อสร้าง 270 วัน แล้วเสร็จในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2511 เปิดใช้บริการในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2511 โดยย้ายวัสดุครุภัณฑ์และเจ้าหน้าที่จากอนามัยชั้น 2 มาให้บริการ ซึ่งในระยะแรกยังไม่มีแพทย์ประจำ นอกจากนั้นทางวัดยังได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ เป็นจำนวนเดือนละ 1,000 บาท เป็นจำนวน 5 ปี โดยทำสัญญาผูกพันว่าจะมาทำงานที่อำเภอวัดเพลงหลังจากสำเร็จการศึกษาซึ่งในปี 2513 โรงพยาบาลวัดเพลงมีแพทย์ท่านแรกชื่อ นายแพทย์ทรงพันธ์ เอี่ยมบุตรลบ มาประจำ และได้ทำพิธีเปิดโรงพยาบาลอำเภอขนาด 10 เตียง เป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2513 โดยประธานพิธีคือ นายแพทย์เอิบ ณ บางช้าง อธิบดีกรมอนามัยในขณะนั้น

ในช่วงปี 2513 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดโรงพยาบาล มีเจ้าหน้าที่ 6 คน และคนงาน 1 คน โดยมีแพทย์ 1 คน คือ นายแพทย์ทรงพันธ์ เอี่ยมบุตรลบ พยาบาล 2 คน ผดุงครรภ์ 1 คน และพนักงานอนามัย 1 คน นายแพทย์ทรงพันธ์ เอี่ยมบุตรลบ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวัดเพลงนานถึง 4 ปี หลังจากที่ท่านได้ย้ายไปแล้ว ช่วงปี 2517-2521 มีแพทย์หมุนเวียนมาประจำ


ในปี 2522-2525 เป็นช่วงที่ประชาชนอำเภอวัดเพลง ได้แพทย์ที่เป็นที่รักใคร่ของประชาชนแม้ปัจจุบันยังมีผู้กล่าวถึงอยู่เสมอคือ น.พ.สหเทพ สว่างเนตร ท่านเป็นผู้เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ประกอบกับมีจิตวิทยาในการพูดกับผู้ป่วย ทำให้มีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลอย่างคับคั่ง จนเตียงไม่เพียงพอที่จะรองรับต้องใช้เตียงเสริมบริเวณทางเดิน บุคลากรได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จากเจ้าหน้าที่ 9 คน และคนงาน 2 คน ในปี พ.ศ.2522 เพิ่มเป็นเจ้าหน้าที่ 19 คน และคนงาน 11 คน ในปี พ.ศ.2525 และบ้านพักเพิ่มจาก 5 หลังเป็น 8 หลัง ช่วงที่ น.พ.สหเทพ สว่างเนตร เป็นผู้อำนวยการได้วางรากฐานการบริการของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และสร้างโรงพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน


หลังจาก น.พ.สหเทพ สว่างเนตร ย้ายจากโรงพยาบาลวัดเพลง เพื่อไปศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก ผู้ที่ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการแทนคือ น.พ.วุฒิชัย บุณยนฤธี ท่านได้ประจำอยู่โรงพยาบาลวัดเพลง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526-2528 เนื่องจากมีปริมาณผู้ป่วยมาต่อเนื่องจากช่วงที่ น.พ.สหเทพ สว่างเนตร อยู่จึงได้งบประมาณ 3,045,670 บาท ก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยใน 30 เตียง และก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2527 ทำให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยในไม่ต้องแออัดกันที่อาคารเดิม สามารถมาพักที่อาคารหลังใหม่ นอกจากนั้นสิ่งก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นได้แก่ บ้านพักฝึกอบรม และบ้านพักระดับ 3-4 อย่างละ 1 หลัง และตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นไปโรงพยาบาลวัดเพลงมีแพทย์ประจำเพิ่มอีก 1 คน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของแพทย์โดย น.พ.สมบูรณ์ สันติกชกร เป็นแพทย์ประจำท่านแรกที่มาประจำที่โรงพยาบาลวัดเพลง หลังจากที่ น.พ.วุฒิชัย บุณยนฤธี ได้ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2529 น.พ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ มาเป็นผู้อำนวยการแทนโดยมี น.พ.สุวัฒน์ ก่อกิจสวัสดิ์ เป็นแพทย์ประจำในปี พ.ศ.2529 และน.พ.ศิริชัย วิชาดากุล เป็นแพทย์ประจำปี 2530 แพทย์ทั้ง 2 ท่านได้วางระบบการบริการที่ดีขึ้น และกำลังเจ้าหน้าที่และคนงานเพิ่มขึ้นเป็น 30 คน และ 15 คน ตามลำดับ ซึ่งเป็นจำนวนที่เพียงพอต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีผู้รับบริการเฉลี่ย 74 คนต่อวันทำการ และมีผู้ป่วยในที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เฉลี่ย 7 คนต่อวัน สำหรับสิ่งก่อสร้าง ได้มีการก่อสร้างประปาโรงพยาบาลขึ้น ใช้งบประมาณ 980,000 บาท ซึ่งดำเนินการเสร็จในปี 2530

หลังจากที่ น.พ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ได้ย้ายไปเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง ทางศัลยกรรมกระดูกในปี 2531 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ได้ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการแทนในช่วงนี้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นจากรากฐานที่ผู้อำนวยการท่านก่อนและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลระดับต่างๆ ได้วางไว้ในช่วงปี 2513-2531 ประกอบกับการมีจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยในปี 2536 มีเจ้าที่ 51 คน คนงาน 26 คน และมีแพทย์ประจำหมุนเวียนกันมาอยู่


จากความร่วมมือและเอาใจใส่ต่อผู้ป่วยของบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ผู้รับบริการเพิ่มจาก 21,000 ครั้งต่อปี ในปี 2531 เป็น 29,000 ครั้งต่อปี ในปี 2533 และจำนวนผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพิ่มจาก 7 คนต่อวัน ในปี 2531 เป็น 21 คนต่อวัน ในปี 2533 จากปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้กระทรวงสาธารณสุขยกฐานะโรงพยาบาลวัดเพลง จากโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2533


 

 

 
รายนามผู้บริหาร
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•อังคาร•ที่ 05 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 09:51 น.•

 

รายนามผู้บริหารโรงพยาบาลวัดเพลง

นายแพทย์ทรงพันธุ์           เอี่ยมบุตรลบ                    ดำรงตำแหน่ง                      ปี 2513

นายแพทย์ทีปวิทย์           หนูเพชร                         ดำรงตำแหน่ง              18 พ.ค. 2517

นายแพทย์จรูญ               ปริยะวราภรณ์                   ดำรงตำแหน่ง              15 เม.ย. 2518

นยแพทย์ธนิต                 สังฆโสภร                       ดำราตำแหน่ง              15 เม.ย. 2519

แพทย์หญิงสุรณี              จางไววิทย์                     ดำรงตำแหน่ง              15 เม.ย. 2521

นายแพทย์สหเทพ           สว่างเนตร                       ดำรงตำแหน่ง                9 เม.ย. 2522

นายแพทย์วุฒิชัย            บุณยนฤธี                        ดำรงตำแหน่ง              15 เม.ย. 2526

นายแพทย์สมบูรณ์          สันติกชกร                        ดำรงตำแหน่ง              11 เม.ย. 2528

นายแพทย์สุวัฒน์            ก่อกิจสวัสดิ์                      ดำรงตำแหน่ง              14 เม.ย. 2529

นายแพทย์สมชัย            โชคพัฒนาพงศ์                  ดำรงตำแหน่ง              13 มิ.ย. 2529

นายแพทย์ศิริชัย            วิชาภากุล                        ดำรงตำแหน่ง                7 เม.ย. 2530

นายแพทย์ชลทิศ           อุไรฤกษ์กุล                      ดำรงตำแหน่ง               28 มี.ค. 2531

นายแพทย์ไชยา            หัวใจ                              ดำรงตำแหน่ง              15 เม.ย. 2531

นายแพทย์อัมพร            จงเสรีจิตต์                        ดำรงตำแหน่ง              18 เม.ย. 2532

แพทย์หญิงนวพร           เลิศสุโภชวนิชย์                  ดำรงตำแหน่ง                9 พ.ค. 2532

นายแพทย์สมคิด            อุดมกิจมงคล                    ดำรงตำแหน่ง               16 เม.ย. 2533

นายแพทย์สมบูรณ์          รุ่งพรชัย                          ดำรงตำแหน่ง               16 เม.ย. 2534

นายแพทย์สิทธิกร           กำแพงทอง                     ดำรงตำแหน่ง                 7 พ.ค. 2535

แพทย์หญิงสายพิณ         ศิลางาม                         ดำรงตำแหน่ง                 7 พ.ค. 2538

แพทย์หญิงมณฑิรา         มณีรัตนะพร                     ดำรงตำแหน่ง                 1 พ.ค. 2539

นายแพทย์สิทธิกร           กำแพงทอง                    ดำรงตำแหน่ง                12 ก.ย. 2540

นายแพทย์มีชัย              ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา             ดำรงตำแหน่ง                    มิ.ย. 2546

นายแพทย์กนกพจน์         จันทร์ภิวัฒน์                    ดำรงตำแหน่ง                    พ.ค. 2547

นายแพทย์ชวนนท์          อิ่มอาบ                          ดำรงตำแหน่ง          ปี 2549 – ปัจจุบัน