CLICK TO VERIFY: This site uses a GlobalSign SSL Certificate to secure your personal information.
Knowledg Management

เอกสารเผยแพร่

Knowledg Management
คลังความรู้
•เขียนโดย Administrator•   
•วัน•พุธ•ที่ 10 •กรกฏาคม• 2013 เวลา 11:53 น.•

บทความวิชาการ

- ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดย คุณสุพัต เอี่ยมสุองค์

- อุบัติการณ์การเกิดอันตรกริยาระหว่างยาในคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย ภก.เดชา เศรษฐจิรวิโรจน์

- กลุ่มอาการฟันร้าว Cracked Tooth Syndrome โดย ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ

- ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานกับงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทั่วไป โดย คุณดารินีย์ ทองธานี

- ACS โดย พญ.สิริพรรณ ลาภสมบูรณ์ศิริ

- แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดย พญ.สิริพรรณ ลาภสมบูรณ์ศิริ

- ความเป็นมืออาชีพ โดย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

องค์ความรู้

- ถุงมือมหัศจรรย์ โดย คุณนงลักษณ์ ต้นสกุล

- การพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาล โดย คุณวรรณฤดี วงศ์ทองแท้

- กอซกัด ห้ามเลือดชะงักโดนใจ โดย ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ

- CQI งานพัสดุ โดย คุณวินุชชา บุญน่วม

- การควบคุมคุณภาพเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ERMAERMA รุ่น  PCE-210 โดย คุณศิริลักษณ์ รอดทวีผล

- ลดอัตราฟิล์มเสีย โดย คุณอนันต์ บัวงาม

- การลด Re-sterile เครื่องมืออุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ โดย คุณสายสุนีย์ วิมลประดิษฐ์

- การพัฒนาคุณภาพเพิ่มยอดผู้รับบริการคัดกรองมะเร็ง โดย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

- การพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดย คุณวรรณฤดี วงษ์ทองแท้

- การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดย งานอุบัติฉุกเฉิน

- ตู้แช่ขยะติดเชื้อลดปนเปื้อน โดย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

- การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าชดเชยบริการทางการแพทย์จาก สปสช. ในระบบ E-claim โดย งานประกันสุขภาพ

- ใช้ EM ขยาย พิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

- การพัฒนาความสะอาดของห้องน้ำ โดย พนักงานทำความสะอาดผู้ป่วยนอก

- การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเกิด Drug interactions ในคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย ฝ่ายเภสัชกรรม

- กอซกัด ห้ามเลือดชะงัด ประหยัดโดนใจ โดย ทพ.อิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ

- การดูแลผู้ป่วยเบาหวานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดย งานผู้ป่วยนอก