หน้าหลัก loginรับหนังสือ หนังสือทั้งหมด ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
Untitled Document

 

 

เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่องหนังสือ
ที่ TE110263WP-10 11-02-2563 ขอความกรุณาช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่2
ที่ ศล.ว.4948/2563 18-02-2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่2
ที่ รบ 0032/ว1738 11-03-2563 ขอความร่วมมือสนับสนุนการรณรงค์ "อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิท-19"
ที่ ศล.ว.6642/2563 03-03-2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่3
ที่ BMS-LE63-128 24-03-2563 ขอเพิกถอนหลักค้ำประกันสัญญาคืน
ที่ รบ 0032/ว 2027 24-03-2563 ส่งเอกสารปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ Covid-19
ที่ รบ 0032/ว 2056 25-03-2563 เกณฑ์การพิจารณาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเฉพาะกิจ COVID-19 สำหรับการให้บริการทางทันตกรรมในสถานบริการ
ที่ รบ 0032/ว2148 30-03-2563 ส่งเอกสารปฏิบัติตัวในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ Covid-19 (เพิ่มเติม)
ที่ รบ 0032/ว 1 23-03-2563 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว 2188 31-03-2563 ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563)
ที่ รบ 0032/ว2203 01-04-2563 การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน
ที่ รบ 0032/ว2221 02-04-2563 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ในชุมชน
ที่ รบ 0032/ว2102 26-03-2563 ขอเชิญประชุมทบทวนและซักซ้อมแนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว2609 22-04-2563 สนับสนุนเวชภัณฑ์ในการป้องกัน covid-19
ที่ รบ 0032/ว2445 16-04-2563 ขอเชิญประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ในชุมชน
ที่ สธ 0307/ว27 02-04-2563 ขอชี้แจงแนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยทางจักษุวิทยา ในสถานการณ์ COVID-19
ที่ รบ 0032/ว 2422 15-04-2563 ส่งแผ่นพับเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว2554 21-04-2563 ขอความร่วมมือการออกหนังสือส่งต่อผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงวิกฤต COVID-19
ที่ รบ 0032/ว 2325 09-04-2563 ขอชี้แจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบกลาง(COVID-19) เพิ่มเติม
ที่ รบ 0032/ว2540 20-04-2563 ขอส่งคำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว2739 28-04-2563 สนับสนุนเวชภัณฑ์ในการป้องกัน covid-19
ที่ รบ 0032/ว 2750 29-04-2563 ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ที่ ศล.ว.10050/2563 07-04-2563 ประกาศมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4
ที่ รบ 0032/ว 2333 09-04-2563 แนวทางการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563
ที่ รบ 0032/2804 30-04-2563 แจ้งการบริหารจัดการยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้องรังในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ที่ รบ 0032/ว3082 18-05-2563 ขอเชิญร่วมส่งผลงานวัตกรมม COVID-19
ที่ รบ 0032/ว2842 01-05-2563 การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19
ที่ รบ 0032/ว.14166 27-05-2563 ขอส่งคำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่ราชการ
ที่ รบ 0032/ว3266 25-05-2563 สนับสนุนเวชภัณฑ์ในการป้องกัน covid-19
ที่ รบ 0032/ว 3226 22-05-2563 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประชากรกลุ่มเสี่ยงจังหวัดราชบุรี
ที่ รบ 0032/ว3412 29-05-2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ "อสม. นักรบเสื้อเทา ติดปีกดิจิทัล ต้านภัยโควิด -19"
ที่ รบ 0032/ว3416 29-05-2563 สนับสนุนเวชภัณฑ์ในการป้องกัน covid-19
ที่ สธ 0915.04/ว1653 30-04-2563 ขอเชิญส่งผลงานร่วมการสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19
ที่ รบ 112770032/ว.14166 27-05-2563 ขอส่งคำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่ราชการ
ที่ รบ 0032/ว3789 16-06-2563 แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย และแบบปรับปรุงห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
ที่ รบ 0032/ว 3943 19-06-2563 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสู้วิกฤต COVID-19
ที่ ศจย. ว.046/2563 15-06-2563 ขอนำส่งเอกสารวิชาการเรื่อง ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลบุหรี่กับโควิด-19
ที่ รบ 0032/ว3878 18-06-2563 แจ้งผลการตัดสินการสรรหาผลงานนวัตกรรม COVID-19 ระดับเขต
ที่ รบ 0032/ว 3973 22-06-2563 การติดตามเยี่ยมสถานศึกาาในสถานการณ์ COVID -19
ที่ รบ 0032/ว4143 29-06-2563 สนับสนุนเวชภัณฑ์ในการป้องกัน covid-19
ที่ รบ 0032/ว4156 29-06-2563 มอบห้องพักฟรีแก่ทีมแพทยื COVID-19
ที่ รบ 0032/ว.4239 01-07-2563 ขอเชิญเข้ารับชมการอบรมผ่านระบบทางไกล Facebook Live "Dengue management during the COVID -19 Pandemic
ที่ รบ 0032/ว4389 09-07-2563 ส่งคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ที่ ปจ 0032.101/ว.5515 00-08-2563 ขอส่งหนังสืออาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19
ที่ รบ 0832/689 14-07-2563 ขอสนับสนุนบุคลากรคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สธ 0207.06/ว1421 03-07-2563 ขอส่งแนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0207.04/ว1713 30-07-2563 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการตอบสนองของโรงพยาบาลในประเทศไทยต่อสถานการณ์โควิด-19
ที่ รบ 0032/ว5062 10-08-2563 สนับสนุนเวชภัณฑ์ในการป้องกัน covid-19
ที่ รบ 0032/ว5039 07-08-2563 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital และนวัตกรรม COVID-19
ที่ รบ 0032/ว6243 25-09-2563 สนับสนุนเวชภัณฑ์ในการป้องกัน covid-19
ที่ สวสท.063/2563 19-10-2563 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020
ที่ รบ 0032/8204 21-12-2563 ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1
ที่ รบ 0032/ว8272 24-12-2563 ขอความร่วมมือรณณงค์ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว71 06-01-2564 แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย และแบบปรับปรุงห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
ที่ สรพ. ว0034 13-01-2564 ขอเรียนเชิญประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาต
ที่ รบ 0032/ว403 20-01-2564 ขอความร่วมมือรายงานผู้ป่วยใน ARI Clinic และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ที่ รบ 0032/ว500 22-01-2564 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในโรงงาน/สถานประกอบการ/พื้นที่เสี่ยง จังหวัด
ที่ รบ 0032/ว7136 04-11-2563 ขอแจ้งแนวทางการคัดกรองโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา
ที่ รบ 0032/ว.258 14-01-2564 ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ รบ 0032/ว684 29-01-2564 การติดตามเยี่ยมสถานศึกาาในสถานการณ์ COVID -19
ที่ รบ 0032/ว362 18-01-2564 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวผ่านโปรแกรม Zoom
ที่ รบ 0032/ว1872 16-03-2564 การสำรวจกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว8089 17-12-2563 ขอให้เร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ที่ รบ 0032/ว2444 05-04-2564 การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,000 โด๊ส
ที่ สธ 0207.06/1461 01-04-2564 ขอส่งแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับป
ที่ รบ 0032/ว2978 30-04-2564 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ 0032/ว3029 03-05-2564 ส่งยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว2966 29-04-2564 ขอแจ้งเปลี่ยนการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี ชุดใหม่
ที่ รบ 0032/ว2898 27-04-2564 การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ รบ 0832/303 28-04-2564 สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับ อสม.เพื่อใช้ในการคัดกรอง COVID-19
ที่ รบ 0032/ว4655 05-07-2564 การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
ที่ รบ 0032/ว4626 02-07-2564 แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)
ที่ รบ 0032/ว4512 29-06-2564 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ 0032/ว2843 26-04-2564 การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังสวกรานต์
ที่ รบ 0032/3756 01-06-2564 ขอความร่วมมือประสานวัดและศาสนสถานเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค Covid-19
ที่ รบ 0032/ว3662 31-05-2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
ที่ รบ 0032/14506 10-06-2564 ให้บุคลากรในสังกัดไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดเพชรบุรี
ที่ รบ 0818/1243 10-06-2564 ข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่
ที่ รบ 0818/1259 14-06-2564 ข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบุคลากรทางการศึกษา
ที่ รบ 0032/ว3657 28-05-2564 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ 0818/1309 21-06-2564 ข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่
ที่ รบ 0818/1300 17-06-2564 ข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ
ที่ รบ 0032/ว3573 25-05-2564 แจ้งแนวทางการกำหนดเลขประจำตัวสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ที่ สธ 0207.06/ว1926 06-05-2564 ขอส่งแบบประเมินความพร้อมการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ รบ 73701/167 24-05-2564 ขอความอนุเคราะห์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (เพิ่มเติม)
ที่ รบ 73701/165 20-05-2564 ขอความอนุเคราะห์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ที่ รบ 0032/ว3179 07-05-2564 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การเลี้้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ รบ 0032/ว4280 18-06-2564 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประ
ที่ รบ 0032/ว4159 16-06-2564 ขอแจ้งคำนิยามของสถานพยาบาลที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19
ที่ รบ 0032/ว4160 16-06-2564 ขอความอนุเคราะห์การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ก่อนผ่าตรวจศพหรือก่อนส่งต่อศพเพื่อผ่าตรวจศพไป
ที่ รบ 0032/ว4217 17-06-2564 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 เชิงรุก
ที่ รบ 0032/ว4768 08-07-2564 แจ้งแนวทางการบันทึกชื่อวัคซีนและชื่อบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด -19
ที่ รบ 0032/ว4771 08-07-2564 แนวทางการดำเนินงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 กรณีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเสียชีวิ
ที่ สธ 0508/ว3651 07-07-2564 เผยแพร่หนังสือเสวนาวิชาการ (DTAM Forum) ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19
ที่ รบ 0032/ว4839 12-07-2564 ขอแจ้งปรับแนวทางการกำหนดเลขประจำตัวสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เพื่อรับการฉีควัคซีนโควิด-19 เพิ่ม
ที่ รบ 0032/ว4331 22-06-2564 ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
ที่ รบ 0032/ว 3960 10-06-2564 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
ที่ สธ 0408.3/1008 11-05-2564 ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอเรื่อง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19
ที่ สปสช.2.17/(อ) ว.10448 31-05-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช. (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) จำนวนเงิน 18,607.00 บา
ที่ รบ 0032/ว3910 09-06-2564 ปรับลดค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR
ที่ รบ 0032/ว5433 10-08-2564 เผยแพร่หนังสือเสวนาวิชาการ (DTAM Forum) ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19
ที่ รบ 0032/ว5262 30-07-2564 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ 0032/ว5263 30-07-2564 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ที่ สปสช.6.70/(อ) ว.15797 23-07-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช. (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) จำนวนเงิน 13,200 บาท
ที่ รบ 51010/ว2962 23-07-2564 ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ รบ 0032/ว 5340 04-08-2564 การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ที่ รบ 0032/ว4993 19-07-2564 ขอความร่วมมือแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้ข้อมูลการนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัด
ที่ รบ 0032/ว5118 23-07-2564 สำรวจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19
ที่ รบ 0032/ว5120 23-07-2564 การฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิด สำหรับประชาชน และการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับบุคลากรท
ที่ ตช 0022(รบ).7(10)/603 30-09-2564 การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ผู้ต้องหา
ที่ สธ 0209.01/3057 16-08-2564 ขอส่งแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ของศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับผู้ที่ประสงค์ฉีดเข็ม 2 ณ หน่ว
ที่ รบ 0032/ว 5749 24-08-2564 สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด
ที่ สธ 0305/1864 03-08-2564 แนวทางการดูแลผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) เป็นบวก
ที่ สปสช.6.70/(อ) ว.17602 09-08-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.(โครงการเงินกู้เพื่อแก้่ไขปัญหา COVID-19)
ที่ สปสช.6.70/(อ) ว.16968 06-08-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช. (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) จำนวนเงิน 13,200 บาท
ที่ รบ 51010/ว 3146 11-08-2564 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม" ตามโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ขอองค์ก
ที่ รบ 0032/ว 6416 22-09-2564 แจ้งช่องทางการติดต่อราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สปสช. 6.70/(อ) ว.21814 22-11-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช. (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) จำนวนเงิน 45,000 บาท
ที่ รบ 0032/ว 1986 19-03-2564 ขอส่งแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สปสช.6.70/(อ) ว122145 29-09-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช.(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)
ที่ สปสช.2.17/(อ) ว.22210 30-09-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์สปสช.(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)
ที่ สปสช.6.70/(อ) ว.22205 30-09-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.(โครงการเงินกู้เพื่อแก้่ไขปัญหา COVID-19)
ที่ รบ 0032/6789 06-10-2564 แนวทงการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว6603 29-09-2564 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ 0032/ว6604 29-09-2564 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ที่ รบ 0032/ว6867 08-10-2564 ปรับลดค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR
ที่ รบ 0032/ว7077 18-10-2564 ขอความร่วมมือรายงานผลตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี ATK
ที่ รบ 0032/ว7310 29-10-2564 ขอความร่วมมือผุ้รับผิดชอบงานวัยเรียนร่วมทีมติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ระดับอำเภอ
ที่ ม.คต.27/2107/2564 27-10-2564 ขออนุญาตเก็บข้อมูลกับพยาบาลวิชาชีพ ผุ้ปฏิบัติงานในระบบบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19
ที่ สปสช.6.70/(อ) ว.01684 18-10-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.(โครงการเงินกู้เพื่อแก้่ไขปัญหา COVID-19)
ที่ ตช 0022(รบ).7(10)/667 27-10-2564 ขอความร่วมมือตรวจหาเชื้อ COVID-19 และขอความอนุเคราะห์ค่าตรวจ Covid-19 Antigen ของผู้ต้องหา
ที่ ตช 0022(รบ).7(10)/ 667 27-10-2564 ขอความร่วมมือตรวจหาเชื้อ COVID-19 และขอความอนุเคราะห์ค่าตรวจ Covid-19 Antigen ของผู้ต้องหา
ที่ ตช 0022(รบ).7(10) / 667 27-10-2564 ขอความร่วมมือตรวจหาเชื้อ COVID-19 และขอความอนุเคราะห์ค่าตรวจ Covid-19 Antigen ของผู้ต้องหา
ที่ ตช 022(รบ).7(10)/593 27-09-2564 ขอความอนุเคราะห์ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จากผู้ต้องหา
ที่ รบ 0032/ว7486 05-11-2564 ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานวัยเรียนติดตามตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสถานการณฺ์ COVID-19
ที่ รบ 0032/ว7582 08-11-2564 การยืนยันจำนวนประชากรเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ที่ รบ 0032/ว7219 27-10-2565 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี
ที่ สปสช.6.70/(อ) ว.02618 20-11-2564 แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.(โครงการเงินกู้เพื่อแก้่ไขปัญหา COVID-19)
ที่ รบ 0032/ว 7612 09-11-2564 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด-19