หน้าหลัก loginรับหนังสือ หนังสือทั้งหมด ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่งหนังสือ
เรื่อง
ผู้ส่ง
6380 ที่ รบ 0033/3505 20-05-2565 ขอสนับสนุนรถยนต์ราชการเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการของผุ้บริหาร งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6379 ที่ รบ 0033/ว12928 19-05-2565 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 18/2565 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6378 ที่ รบ 0033/ว3486 20-05-2565 การสมัครประเมินรับรองคุณภาพ รพสต.(รพสต.ติดดาว) แบบ onsite งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6377 ที่ รบ 0033/ว3484 20-05-2565 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ (N งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6376 ที่ สปสช.6.70/(อ) ว2833 25-04-2565 การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการให้บริการโรคโควิด 19 กรณี C349 : ไม่พบการ Authentication งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6375 ที่ 34023/2565 25-04-2565 ขอความอนุเคราะห์ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6374 ที่ รบ 0033/ว2995 02-05-2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอประชาสัมพันธ์ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6373 ที่ สธ 0307/ว17 00-08-2565 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2565 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6372 ที่ 2565-ป0184/2565 07-04-2565 ขอประวัติการรักษา งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6371 ที่ รบ 0219/ว2647 08-06-2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระท งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6370 ที่ ศป 033/2565 31-07-2565 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ครรั้งที่ 58 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (MDCU Congress 2022) งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6369 ที่ รบ 0033/ว4123 13-06-2565 เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้เคมีบำบัด สำหรับ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล เขตสุขภาพที่ 5 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6368 ที่ รบ 0033/ ว4121 10-06-2565 ส่งวารสาร พอ.สว.ปีที่ 36 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6367 ที่ รบ 0033/ว3937 02-06-2565 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ปี 2565 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6366 ที่ สธ 0307/ว30 05-05-2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุวิทยา ประจำปี 2565 เรื่อง "Update in Ophthalmology and Nursing งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6365 ที่ ส.พ.ว.ค.ท.ว.132/2565 21-04-2565 เชิญเสนอชื่อแพทย์รับการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมห งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6364 ที่ พส 014/ว4118 27-05-2565 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ.2566-2568 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6363 ที่ รบ 0033/ว3899 02-06-2565 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและสารสนเทศระบบฐานข้อมูลสุขภาพจิต เขตสุขภาพ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6362 ที่ รบ 0033/ว3894 02-06-2565 ขอเชิญเข้ารับการอบรม และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6361 ที่ รบ 0033/ว3891 02-06-2565 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6360 ที่ รบ 0033/ว3888 02-06-2565 ขอเชิญเข้ารับการอบรม และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6359 ที่ รบ 0033/ว3886 02-06-2565 ขอเชิญเข้ารับการอบรม งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6358 ที่ รบ 0033/ว3881 02-06-2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจส งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6357 ที่ รบ 0033/ว3880 02-06-2565 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6356 ที่ รบ 0033/ ว3873 02-06-2565 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พงศ.2565 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6355 ที่ รบ 0033/ว3870 02-06-2565 เชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพและระบบบริการด้านการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6354 ที่ รบ 0033/ว3867 01-06-2565 ขอแจ้งเลื่อนเวลาการประชุมคกก.ประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2565 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6353 ที่ รบ 10033/ว3860 01-06-2565 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6352 ที่ รบ 0033/ ว3747 30-05-2565 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ประกันตนสจังหวัดราช งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
6351 ที่ รบ 0033/ว3747 30-05-2565 ขอเชิญบุค งานสารบัญ รพ.วัดเพลง