หน้าหลัก loginรับหนังสือ หนังสือทั้งหมด ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่งหนังสือ
เรื่อง
ผู้ส่ง
4560 ที่ ศอพ./xp_2797/21 02-11-2564 ขอเรียนเชิญชมงานแสดงสินค้าและสัมมนาออนไลน์ DigiTech ASEAN T1hailand 2021 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4559 ที่ รบ 0032/ว7668 11-11-2564 ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่โค-กระบือ และบูรณะปรับปรุงศาลาการเปรียญเ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4558 ที่ รบ 0032/ว7653 11-11-2564 การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2565 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4557 ที่ สธ 5102/ตบ/ร/ว 461/2564 28-10-2564 ขาดจำหน่ายชั่วคราวยา PARA GPO SYRUP ยาน้ำพาราเซตามอล (รสส้ม) งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4556 ที่ สธ 5102/ตบ/ร/ว456/2564 25-10-2564 จำหน่ายราคาพิเศษผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ชั้น งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4555 ที่ สธ 5102/ตบ/ร/ว 456/2564 25-10-2564 จำหน่ายราคาพิเศษผ้าปิดจมู งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4554 ที่ สธ 5102/ตบ/ร/ว 444/2564 19-10-2564 งดจำหน่ายชั่วคราวผลิตภัณฑ์ยา Ethambutol 400mg Tablests ขนาดบรรจุ 50x10s และแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สำรอง งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4553 ที่ อว 0407/ว15178 27-10-2564 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4552 ที่ บสธ 10/2564 04-11-2564 โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุุข ประจำปี 2564 "หลักสูตรการพัฒนางานด้านพัสดุ" งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4551 ที่ สธ 1103.18/ว2208 05-11-2564 ขอเชิญสมัครอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4550 ที่ รบ 0032/ว7638 10-11-2564 แจ้งแผนการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานชันสูตรสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2565 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4549 ที่ รบ 0032/ว7640 10-11-2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งาน Apptication Pink Book งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4548 ที่ รบ 0032/ว7637 10-11-2564 ขอเชิญประชุมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สาขาอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4547 ที่ รบ 0032/ว7639 10-11-2564 ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนบริการที่จำเป็นสู่ชุดสิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4546 ที่ รบ 0032/ว7636 10-11-2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น "ระบบสุขภาพปฐมภูมิ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4545 ที่ สธ 0909.03/ว8085 02-11-2564 สอบถามความต้องการอบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่รพ้อมและนวัตกรรมการยุติการ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4544 ที่ รบ 0032/ว7624 10-11-2564 ปชส.และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจร่วมตีพืมพ์ในวารสารวิชาการสสจ.มหาสารคาม งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4543 ที่ รบ 0032.1/10821 29-10-2564 ขอรับค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4542 ที่ รบ 0032.1/10842 29-10-2564 ขอรับค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4541 ที่ รบ0032.1/10786 29-10-2564 ขอรับค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4540 ที่ รบ 0032.1/10792 29-10-2564 ขอรับค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4539 ที่ รบ 0032.1/10884 29-10-2564 ขอรับค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4538 ที่ รบ 0032.1/10886 29-10-2564 ขอรับค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4537 ที่ รบ0032.1/10874 29-10-2564 ขอรับค่าบริการทางการแพทย์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4536 ที่ รบ 0032/ว7608 09-11-2564 แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช 2564 "ลอ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4535 ที่ รบ 0032/ว7610 09-11-2564 การรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวของสำนั งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4534 ที่ รบ 0032/ว 7612 09-11-2564 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด-19 งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4533 ที่ รบ 0032/ว7611 09-11-2564 รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังป้องกัน แ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4532 ที่ รบ 0032/7617 10-11-2564 แจ้งให้หน่วยบริการยืนยันจำนวนเงินค่าบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
4531 ที่ ส.พ.ส. ว.1/2564 01-11-2564 การคัดเลือกอาจารย์/พยาบาลดีเด่น ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข งานสารบัญ รพ.วัดเพลง