หน้าหลัก loginรับหนังสือ หนังสือทั้งหมด ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนังสือ
วันที่ส่งหนังสือ
เรื่อง
ผู้ส่ง
10787 ที่ สธ 1103.18/ว.1801 07-09-2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีก งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10786 ที่อว 78.06/ว.11557 04-09-2566 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infection Prevention and Control conference:"50 years I งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10785 ที่ อว 78.06/ว10169 08-08-2566 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Ramathbodi chest medicine 2023:Pearls and Points in Pulmonary งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10784 ที่ รบ 0031/32658 12-09-2566 การจ่ายเงินค่าทันตกรรม งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10783 ที่ สธ 0605/18337 13-09-2566 รายงานผลการประเมินการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10782 ที่ สปสช/4 15-09-2566 ขอเงินคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลวัดเพลง งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10781 ที่ รบ 0033/ว 6891 18-09-2566 แจ้ง กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๖๖ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10780 ที่ 005/ 2566 20-07-2566 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสัมมนา เรื่อง เทคนิคและทิศทางการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและการบริหารอ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10779 ที่ รบ 0033/ว6874 17-09-2566 การเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๖๖ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10778 ที่ รบ 0033/ว 6873 18-09-2566 การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10777 ที่ รบ 0033/ว6863 18-09-2566 การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ๔ แห่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10776 ที่ รบ 0033/ว6862 18-09-2566 ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก ครั้งที่๔/๒๕๖๖ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10775 ที่ รบ 0033/ว6860 18-09-2566 การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ ๑๖ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10774 ที่ สธ 0915.01/ 3389 15-09-2566 ส่งใบเสร็จรับเงินค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Pap smear ) งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10773 ที่ สธ 0715.01/3389 15-09-2566 ส่งใบเสร็จรับเงินค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Pap smear ) งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10772 ที่ รบ0033.3/07/881 18-09-2566 ขอเชิญเป็นผู้จัดวางและพัฒนาระบบบัญชีและข้อมูลที่กี่ยวข้องในการบันทึกบัญชี งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10771 ที่ รบ 0033/ว6837 14-09-2566 แจ้งข้อสั่งการในการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10770 ที่ รบ 79301/331 12-09-2566 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10769 ที่ รบ 0033/ว6812 13-09-2566 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ปี๒๕๖๖ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10768 ที่ สธ 0720/1235 11-09-2566 แจ้งหนี้ค่าบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10767 ที่ รบ 0033/ว6798 12-09-2566 ขอแจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหาย งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10766 ที่ รบ 0833/556 11-09-2566 ขอส่งรายละเอียดเงินงบประมาณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10765 ที่ รบ 0033/ว6764 12-09-2566 ขอข้อมูลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพั งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10764 ที่ สธ 5103/11/01/66/50026 07-09-2566 ขอให้ชำระหนี้ค่าเวชภัณฑ์ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10763 ที่ รบ0033/ว6737 11-09-2566 ขอแจ้งใบเสร็จรับเงินสูญหาย งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10762 ที่ รบ 0033/ว6732 11-09-2566 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10761 ที่ รบ.บช.084/2566 05-09-2566 วางบิลเรียกเก็บค่ารักษา งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10760 ที่ รบ0033/ว6693 08-09-2566 ขอส่งสำเนา งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10759 ที่ รบ 0033/ว6694 07-09-2566 ขอส่งสำเนา งานสารบัญ รพ.วัดเพลง
10758 ที่ รบ 0033/ว 6856 15-09-2566 ขอให้หน่วยบริการประชาสัมพันธืแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบาย "เจ็บ งานสารบัญ รพ.วัดเพลง