ที่ สธ 0720/1235  แจ้งหนี้ค่าบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ส่งถึง  2   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,