ที่ สธ 0915.01/ 3389  ส่งใบเสร็จรับเงินค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Pap smear )

ส่งถึง  2   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,