ที่ รบ 0033/ว6874  การเสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี ๒๕๖๖

ส่งถึง  3   แห่ง
  องค์กรแพทย์,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  องค์กรแพทย์,   งานบริหาร,   งานธุรการ,