ที่ สธ 0605/18337  รายงานผลการประเมินการได้รับปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี

ส่งถึง  1   แห่ง
  งานเอกซ์เรย์,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานเอกซ์เรย์,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,