ที่ รบ 0032/ว3789  แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย และแบบปรับปรุงห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานพัสดุ,  
งานซ่อมบำรุง,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานพัสดุ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานซ่อมบำรุง,