ที่ รบ 0032/ว 3943  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการที่ใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อสู้วิกฤต COVID-19

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานสารสนเทศ,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานสารสนเทศ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,