ที่ ศจย. ว.046/2563  ขอนำส่งเอกสารวิชาการเรื่อง ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าและข้อมูลบุหรี่กับโควิด-19

ส่งถึง  1   แห่ง
  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,