ที่ รบ 0032/ว4156  มอบห้องพักฟรีแก่ทีมแพทยื COVID-19

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานเภสัชกรรม,  
องค์กรแพทย์,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานเภสัชกรรม,   องค์กรแพทย์,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,