ที่ รบ 0032/ว.4239  ขอเชิญเข้ารับชมการอบรมผ่านระบบทางไกล Facebook Live "Dengue management during the COVID -19 Pandemic

ส่งถึง  3   แห่ง
  องค์กรแพทย์,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  องค์กรแพทย์,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,