ที่ สธ 0207.04/ว1713  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการตอบสนองของโรงพยาบาลในประเทศไทยต่อสถานการณ์โควิด-19

ส่งถึง  1   แห่ง
  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,