ที่ รบ 0032/ว5039  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital และนวัตกรรม COVID-19

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
งานซ่อมบำรุง,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   งานซ่อมบำรุง,