ที่ สวสท.063/2563  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10, ICD-10-TM ประจำปี 2020

ส่งถึง  1   แห่ง
  งานสารสนเทศ,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   งานสารสนเทศ,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,