ที่ รบ 0032/8204  ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1

ส่งถึง  2   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,