ที่ รบ 0032/ว71  แบบปรับปรุงหอผู้ป่วย และแบบปรับปรุงห้องทันตกรรม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานทันตกรรม,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานทันตกรรม,   งานบริหาร,   งานธุรการ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,