ที่ สรพ. ว0034  ขอเรียนเชิญประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาต

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานชันสูตร,  
องค์กรแพทย์,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานชันสูตร,   องค์กรแพทย์,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,