ที่ รบ 0032/ว500  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในโรงงาน/สถานประกอบการ/พื้นที่เสี่ยง จังหวัด

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,