ที่ รบ 0032/ว7136  ขอแจ้งแนวทางการคัดกรองโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,