ที่ รบ 0032/ว.258  ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร

ส่งถึง  5   แห่ง
  งานเภสัชกรรม,  
องค์กรแพทย์,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  5    แห่ง
  งานเภสัชกรรม,   องค์กรแพทย์,   งานบริหาร,   งานธุรการ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,