ที่ รบ 0032/ว362  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวผ่านโปรแกรม Zoom

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานชันสูตร,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานชันสูตร,   งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,