ที่ รบ 0032/ว2444  การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1,000 โด๊ส

ส่งถึง  2   แห่ง
  งานเภสัชกรรม,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานเภสัชกรรม,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,