ที่ สธ 0207.06/1461  ขอส่งแนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขฉบับปรับป

ส่งถึง  2   แห่ง
  องค์กรแพทย์,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  องค์กรแพทย์,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,