ที่ รบ 0032/ว2978  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี

ส่งถึง  3   แห่ง
  องค์กรแพทย์,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  

 รับแล้ว  2  แห่ง
   งานบริหาร,   งานธุรการ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  องค์กรแพทย์,