ที่ รบ 0032/ว3029  ส่งยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ส่งถึง  1   แห่ง
  งานแพทย์แผนไทย,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  งานแพทย์แผนไทย,