ที่ รบ 0832/303  สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับ อสม.เพื่อใช้ในการคัดกรอง COVID-19

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,