ที่ รบ 0032/3756  ขอความร่วมมือประสานวัดและศาสนสถานเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค Covid-19

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,