ที่ รบ 0032/ว3662  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทั้งในและนอกโรงพยาบาล

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,