ที่ รบ 0818/1243  ข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่

ส่งถึง  2   แห่ง
  งานทันตกรรม,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  งานทันตกรรม,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,