ที่ รบ 0818/1309  ข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,