ที่ รบ 0818/1300  ข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

ส่งถึง  1   แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,