ที่ รบ 0032/ว3573  แจ้งแนวทางการกำหนดเลขประจำตัวสำหรับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ส่งถึง  1   แห่ง
  งานสารสนเทศ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  งานสารสนเทศ,