ที่ สธ 0207.06/ว1926  ขอส่งแบบประเมินความพร้อมการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ส่งถึง  1   แห่ง
  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,