ที่ รบ 73701/165  ขอความอนุเคราะห์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานทันตกรรม,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานทันตกรรม,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,