ที่ รบ 0032/ว3179  ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การเลี้้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ส่งถึง  3   แห่ง
  งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  3    แห่ง
  งานบริหาร,   งานธุรการ,   กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวฯ,