ที่ รบ 0032/ว4160  ขอความอนุเคราะห์การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ก่อนผ่าตรวจศพหรือก่อนส่งต่อศพเพื่อผ่าตรวจศพไป

ส่งถึง  1   แห่ง
  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,