ที่ รบ 0032/ว4771  แนวทางการดำเนินงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 กรณีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเสียชีวิ

ส่งถึง  1   แห่ง
  งานเภสัชกรรม,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  งานเภสัชกรรม,