ที่ รบ 0032/ว3910  ปรับลดค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR

ส่งถึง  4   แห่ง
  งานชันสูตร,  
งานบริหาร,  
งานธุรการ,  
งานประกัน,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  4    แห่ง
  งานชันสูตร,   งานบริหาร,   งานธุรการ,   งานประกัน,