ที่ รบ 0032/ว5263  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดราชบุรี

ส่งถึง  2   แห่ง
  องค์กรแพทย์,  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  2    แห่ง
  องค์กรแพทย์,   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล,